Hoe wordt de nieuwe inburgeringswet in Capelle uitgevoerd?

Harrie Sprengers, 14 december 2022

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet op de inburgering van kracht. Verschillende taalcoaches  hebben leerlingen die met deze nieuwe regels te maken hebben. Daarom lijkt het ons goed om nog eens te verduidelijken wat die nieuwe regels inhouden en m.n. hoe de uitvoering in Capelle georganiseerd is. 

De nieuwe wet kent drie leerroutes op weg naar inburgering (bron Rijksoverheid):

  • De B1 route voor taal en (vrijwilligers)werk. Binnen maximaal drie jaar spreken en schrijven inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op niveau B1
  • De onderwijsroute, vooral voor jongeren: zij leren de taal op niveau B1 of hoger, ook worden ze voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding
  • De Z (zelfredzaamheid) route, voor hen voor wie de vorige routes te moeilijk zijn. Zij leren de taal op A1-niveau en worden voorbereid om (op een eenvoudige manier) mee te doen in onze samenleving

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is onderdeel van alle leerroutes. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een sluiten inburgeringsaanbod, bestaande uit:

  • – één van de drie leerroutes
  • – de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
  • – een participatieverklaringstraject (PVT) 

Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in Nederland en ze daarnaast zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding vanaf het moment van koppeling aan een gemeente. Het traject begint met een brede intake op basis waarvan een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt opgesteld. Voor statushouders betaalt de overheid de inburgering, gezinsmigranten betalen de inburgering zelf. 

Hoe gaat het in Capelle in zijn werk?

In Capelle is het Team Inburgering Capelle, onderdeel van Welzijn Capelle, verantwoordelijk voor de begeleiding van de doelgroep zoals hiervoor omschreven. Nicolette Lima is de coördinator die samen met drie collega’s (casemanagers) momenteel 90 inburgeraars begeleidt, van wie er 71 onder de nieuwe wet vallen. 

In de eerste tien weken van het traject wordt een brede intake uitgevoerd, wordt de leerbaarheid vastgesteld en één van de drie routes bepaald, uitmondend in het hiervoor genoemde PIP. Voor de onderwijsroute zijn regionaal Albeda en de Erasmus Universiteit verantwoordelijk (m.n. voor de mensen die de MBO of HBO route volgen), voor de B1 route is dat belegd bij TopTaal. De Z-route wordt uitgevoerd door Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). De asielmigrant volgt via de Z-route 800 taaluren én 800 participatie uren om hun inburgering te behalen Voor de gezinsmigrant die de Z-route volgt is de eis 800 uur (geregistreerd, dus aantoonbaar gevolgd) taalonderwijs. Eenmaal op traject vindt er regelmatig contact plaats met de casemanagers om te waarborgen dat alles voorspoedig verloopt. Het kan b.v. voorkomen dat een switch van de ene naar een andere leerroute noodzakelijk blijkt. Maar ook om stageplekken, vrijwilligerswerk en betaald werk te vinden als de tijd daar rijp voor is. 

In 2022 waren er 90 nieuwkomers, in 2023 wordt een verdubbeling van die taakstelling verwacht. E.e.a. natuurlijk mede afhankelijk van de vaststelling van de ‘spreidingswet’ waarin gemeenten verplicht worden meer statushouders te huisvesten teneinde de crisis in de opvang op te lossen. 

De afdeling Vluchtelingenwelzijn van Welzijn Capelle begeleidt nieuwkomers bij allerlei praktische zaken die m.n. in het eerste jaar van vestiging in onze gemeente op de statushouders afkomen. Ada Vet en Ellen van Driel geven leiding aan de buurtmoeders en de maatschappelijke begeleiders (vrijwilligers) die deze belangrijke taak uitvoeren. Via beide organisaties krijgt Taalcoaching Capelle regelmatig taalvragers doorverwezen, waarna z.s.m. een koppeling met één van onze taalcoaches volgt. Twee keer in de week vindt er aan de Linie een conversatieles plaats voor belangstellenden, gegeven door een enthousiaste oud-onderwijzeres.  

Veel Capelse inburgeraars maken gebruik van de diensten van Taalcoaching Capelle als aanvulling op het traject dat men volgt. De samenwerking verloopt goed.

 

TC-openingsscherm